Privacyverklaring

V.C.T B.V. , gevestigd aan Pesetaweg 57, 2153 PJ te Nieuw-Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

V.C.T B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst is bedoeld voor wederverkopers van tabaksproducten en rokersbenodigdheden (inclusief elektronische sigaretten en ‘heat not burn’ producten). Wij verzamelen geen persoonsgegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

V.C.T B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons gesloten hebt. Bijvoorbeeld wanneer u een bestelling maakt, verwerken wij uw gegevens om de bestelling goed te kunnen afhandelen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen, faxen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

V.C.T B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

V.C.T B.V. . neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van V.C.T B.V. ) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

V-C-T bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast hebben wij passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Delen van persoonsgegevens met derden

V.C.T B.V. verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V.C.T B.V.en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@v-c-t.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. V.C.T B.V.wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

V.C.T B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@v-c-t.nl


Contactgegevens:

v-c-t.nl

Email: info@v-c-t.nl

Adres: Pesetaweg 57 2153 PJ Nieuw-Vennep

Tel nr: +31 (0)23 510 09 40


Wijziging Privacy Verklaring

V.C.T B.V. kan deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Dat kan onder meer nodig zijn vanwege aanpassingen in onze dienstverlening of vanwege gewijzigde wetgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen. De meest recente versie van de Privacy Verklaring is altijd elektronisch beschikbaar op v-c-t.nl.